Rólunk Következő tanfolyam Óraszámok és árak Kategóriák Oktatóink Statisztika Vizsgaútvonalak Tanulóim aranyköpései Vállalási feltételek Kapcsolat
Facebook oldalunk

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK A BÓNAVI Autósiskola Korlátolt Felelősségű Társaságnál

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése miatt

1. Adatkezelés célja: a Társaság adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a tanulóként, vevőként, szállítóként, egyéb okból vele üzleti kapcsolatba kerülő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

2. Adatkezelés jogalapja:

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. c) pont]

A kezelt adatokat a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezése (jelenleg 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a) és a számvitelről szóló jogszabály vonatkozó rendelkezései (jelenleg: 2000. évi C. törvény 167.§-a), a személyi jövedelemadóról szóló jogszabály vonatkozó rendelkezései (jelenleg: 1995. évi CXVII. törvény) határozzák meg.

3. Kezelt adatok különösen:

adószám, név, cím, adózási státusz, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, a befizető megadott adatai és aláírása, vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

4. Adatkezelés időtartama az adatkezelésre okot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatokat megismerheti a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói

Adattovábbítás adatfeldolgozóknak: Társaság könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozói részére

Szerződés teljesítése, jogos gazdasági érdek

1. Az adatkezelés jogalapja:

az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, [Rendelet 6. cikk 1) bek. b) pont]

az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges [Rendelet 6. cikk 1) bek. f)]

2. Az adatkezelés célja és kezelt adatok:

Társaságunk szerződés megkötésének előkészítése, megkötése, teljesítésének figyelemmel kísérése, számlázás, elszámolás, valamint jogszabályi kötelezettség céljából kezeli a vele tanulóként, vevőként, szállítóként, egyéb okból jogviszonyba kerülő természetes személy alábbi adatait:

nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, bankszámlaszámát, személyi igazolvány számát, adóazonosító jelét,adószámát, telefonszámát, e-mail címét egyéb elektronikus elérhetőségét, vevőszámát, rendelésszámát egyéb online azonosítóját, vállalkozói vagy őstermelői igazolványának a számát (székhelyét, telephelyét)

A Társaság a szerződés megkötésének előkészítése, megkötése, teljesítésének figyelemmel kísérése, számlázás, elszámolás valamint jogszabályi kötelezettség céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként jogviszonyba kerülő jogi személyt képviselő természetes személy alábbi adatait:

nevét, születési nevét, telefonszámát, e-mail címét egyéb elektronikus elérhetőségét, online azonosítóját

A szerződéskötés elmaradása esetén, másik szerződés hiányában az előkészítés keretében beszerzett adatokat a Társaság törli vagy a természetes személy erre vonatkozó hozzájárulása esetén kezeli.

A fenti személyes adatokat a Társaság könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói, valamint a kereskedelem és szolgáltatásnyújtás során feladattal rendelkező munkavállaló,valamint az engedélyekhez szükséges hatóságok ismerhetik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, szerződéskötés elmaradása esetén az erre vonatkozó hozzájárulásban szereplő időtartam, ennek hiányában 5 év illetve a képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

Amennyiben a szerződés nem tartalmazza, úgy az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell az érintettel, hogy az adatkezelés jogalapja a szerződő Felek jogos érdekének biztosítása, a szerződésteljesítése, megkötése és az adatait mely adatfeldolgozó részére adják át.

Egyéb rendelkezések

Az érintettnek jogában áll az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhelyére küldött aláírt levélben gyakorolhatja.

Jogsértés esetén az Érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, (de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét).

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés egyik jogalapja a Társaság jogos érdeke, ezért az általunk elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: A Társaság törvényes, egyértelmű és valós érdeke a szerződés megkötésének előkészítése, megkötése, teljesítésének figyelemmel kísérése, számlázás. A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelés nem jár az Érintett aránytalan érdeksérelmével. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatunk garantálja, ezen felül az érintettek az adatkezelés során jogosult az Infotv. és a Rendelet által biztosított jogaik gyakorlásárára és az adatokat csak az erre jogosult személyek ismerhetik meg.

A jogos érdek, mint jogalap jelen adatkezelés vonatkozásában fennáll, ezért jelen adatkezeléssel érintett személyes adat az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel valamint a Rendelet 6. cikk f) pontja alapján az érintett hozzájárulása nélkül is kezelhető.

Kelt: Szeged, 2018. május 25.

Bóna Vilmos ügyvezető

ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.